ประกาศหน่วยงานที่ได้รับการเลือกให้เป็น หน่วยงานที่ดีในด้าน ”ห้องสะอาดด้วย 5 ส” และ ”ใช้กระดาษ 2 หน้าอย่างคุ้มค่า”