ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค