ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรื่องร้องเรียนและเหตุฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม