รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ในภาพรวมของ สอจ. 76 จังหวัด